O Z N A M Y

       

Stretnutie s Tatianou a Jurajom

 Téma: Prekonávanie konfliktov 2

 
 

Miesto: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch,  Bernolakova 1652, 2. poschodie /bývalý kataster/.

Termín: vo štvrtok, 9. novembra 2017 o 17,30 h.  

 

 Program:

           Každý deň sa stretávame s menšími či väčšími konfliktmi. Jeden veľmi múdry človek povedal, že konflikty neexistujú, existujú iba životné situácie, ktoré nám ukazujú, ako sme danú situáciu zvládli. Budeme hľadať kreatívne riešenia konfliktov a tiež ako sa môžeme v Ježišovom duchu vyrovnať s napätím. Dáme si kratučku meditáciu, prípadne vizualizáciu či koncentráciu. Ak to bude Božia vôľa, môžeme počuť pár úprimných slov niekoho z druhej strany, prípadne zodpovedanie otázok.

                 

Kontakt:

e-mail: juraj6406@azet.sk, mobil 0918 815 259

 

                Záujemcovia sa nahláste prosím e-mailom, alebo telefónom. Doneste si so sebou prosím ku,  písacie potreby, chuť a radosť meniť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Príspevok: 5 €.

Ponuka

Je možné si zakúpiť elektronickú verziu našej knihy vo formnáte pdf. pod názvom - Anjel mi pošepol, napíš to. Bližšie informácie o obsahu Knihy sú uvedené v hlavnom menu v časti - Kniha od vyšších síl svetla a božej lásky. Doporučený príspevok: 9,90 €. Ďakujeme. Najlepšie je v prípade záujmu nás kontaktovať e-mailom.  Po uhradení príspevku na

účet číslo 261 771 8505/1100 v Tatrabanke, variabilný symbol uviesť dátum narodenia – napr. 01011964,  poznámka pre príjemcu uviesť svoje meno a priezvisko, bude zaslaná Kniha.

 

 

 

 

 

 

Vkladaním lásky do toho, čo robíme pre druhých, prinášame všetkým, ktorí sa našej práce alebo produktu dotknú, čistú tvorivú energiu a inšpirujeme ich k ich vlastnému, lepšiemu, tvorivému začiatku.

 

 

Zásady života

          Menej vzdychaj, viac spievaj, menej k zemi, viac k nebu sa dívaj, menej sa hnevaj, viac sa modlievaj, menej plánuj, viac podnikaj, menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj, menej rozkazuj, viac blížnym slúž, menej hovor o láske, viac miluj, menej vyčítaj, viac povzdudzuj, menej sľúbuj, viac spĺňaj, menej nariekaj, viac Bohu Ďakujˇ, menej pochybuj viac dôveruj, menej posudzuj, viac potešuj, menej vrav, viac uvažuj, menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj, menej ber, viac dávaj, menej kritizuj, viac pomáhaj, menej o telesnú, viac o duchovnú krásu dbaj, menej sa chváľ, viac činom dokáž, menej o terajšie, viac o večné bohatstvo sa staraj. Kto to činí, vždy bude šťastný. A nielen deň sviatočný, ale celý jeho život bude krásny.

 

 Ahojte priatelia  a osôbky rovnako zmýšľajúce,

          Ježiš, náš učiteľ nám hovorí o troch stupňoch milosrdenstva. Prvým je milosrdný skutok akéhokoľvek druhu. Druhým je milosrdné slovo. Ak nebudeme môcť pomôcť skutkom, tak slovom. Tretím je modlitba. Ak nebudeme môcť preukázať milosrdenstvo skutkom, ani slovom, tak ešte vždy môžeme modlitbou. Modlitbou sa dostaneme aj tam, kde nemôžeme inak zasiahnúť.