Prečo sme uviedli na našu www. stránku aj modlitby? Je na to niekoľko dôvodov. Preto, lebo sme boli očitými svedkami udalosti, kde sa v prítomnosti vážne chorého človeka modlilo asi 12 osôb s otvoreným srdiečkom a výsledkom bolo uzdravenie toho človeka. Preto, lebo modlitba je náš rozhovor s našim Otcom a ona nám otvára srdce a učí nás ho počúvať. Preto, že náš Pán Ježiš Kristus nám dal modlitbu nielen preto, aby sme sa ju modlili, ale aj preto, aby sme poda nej žili.

         Je sila slov v modlitbe? Modlitba, čo to je, sú to slova, ktoré opakujeme? Sú to verše, sú to formulky? Sú to prosby? Ak by to boli len slová bez vnútorných emócii, bez viery, asi by ten účinok nebol taký ako sa očakáva od modlitby.

      Moje skúsenosti s modlitbou sú a môžem skutočne potvrdiť, že sila modlitby je veľmi veľká. Predovšetkým modlitba je silné energetické spojenie s najvyššími sférami. Keď prosíme z hĺbky svojho srdca pre seba, alebo pre inú bytosť a je prosba nie proti karmickému, respektíve vesmírnemu zákonu, tak býva modlitba v mnohých prípadoch vypočutá.

        Pri modlení môžeme zaujať rôzne polohy, môžeme sa modliť pri práci, ale aj pri iných rôznych aktivitách. Modlitba je rozhovor s Bohom. Intenzívnejšie modlenie je v tichu prírody, tichu domova. Zapálená sviečka dodá lepšie prepojenie. Ak sa modlí viac ľudí za tú istú vec, je to oveľa silnejšie pôsobenie. V chrámoch určených na modlenie, kostoly, kaplnky, pútnické miesta sú energie modlitby tak silné, že dochádza k zázračným ozdraveniam.

            Pri modlitbe sú s nami v spojení anjelské bytosti. O Archanjelovi Sandalfonovi sa hovorí, že je Archanjel modlitieb, pletie veniec z modlitieb veriacich a ten potom položí na hlavu pána, priblíži naše modlitby k Bohu. Keď cítime vnútorný nepokoj, pocit viny, alebo trápenie kvôli mnohým životným záležitostiam, ponorme sa do modlitieb, poprosme a poverme Archanjela Sandalfona, ale i mnohých iných anjelských bytostí sa môžeme pokúsiť poprosiť o pomoc.

         Veľa krát práve modlitba posunie množstvo dlhodobo neriešiteľných vecí. Vo svete je mnoho krívd a hrozieb, môžeme sa modliť aj za pomoc úplne pre cudzie osoby. Ak bude v našom srdci úprimná prosba s veľkou láskou a obetou tých pár minút, verte , že to neminie svoj cieľ.

         Žehnajme svojím blízkym, prajme im a modlime sa za nich, keď sa púšťajú na dlhu cestu, alebo sa rozhodujú začať novy projekt, idú do nového vzťahu. Možno tieto slova by sme mali použiť: ,,Žehnám Ťa ( Prajem Ti ) dieťa moje nech sa Ti darí, nech sú tvoje cesty chránené, nech sa tvoje plány vydaria.´´ alebo : ,, Žehnám ( Prajem) Ti priateľ, priateľka môj -a, nech sa Ti darí na Tvojej ceste životom.´´ alebo: ,, Žehnám ( Prajem) Ti brat, sestra, aby sa splnili Tvoje očakávania.´´ poprípade : ,, Žehnám (Prajem) nášmu vzťahu láska moja.´´ Vytvorte si svoje požehnania a potom sa pomodlite. 

           Človek si vytvorí svojimi myšlienkami, slovami a postojmi určité formy sietí ako pavúk, keď spriada pavúčiu sieť okolo seba. Viditeľná však nie je, ale za to pôsobí na osud, každého. Záleží aké formy myšlienkových pochodov sa odohrávajú, ak sú plné lásky a pozitívnych prianí, sieť bude nádherná dúhová, ak však myšlienky budú plné závisti, zlosti a zloby, sieť bude utkaná zo smutnej tmavej farby. To sa odzrkadlí v aure človeka. Keď idete pliesť sieť myšlienok, nech je krásna, plná radosti, lásky a naplňte ju modlitbami za seba, za svojich blízkych, za neznámych ľudí, za duše, za mier, za pokoj v rodinách, za zdravie a za lásku pre každú bytosť.

  
          Pomoc cez modlitbu dušiam 
        V tomto čase je množstvo duší na zemi čo potrebujú pomoc, stali sa mnohé nečakané nešťastné udalosti čo pripravili ľudí náhle o život. Pokúsme sa pomôcť dušiam, ktoré sú na zemi, opustili svoje telo, ale ešte sa nedostali ku svetlu, potrebujú pomoc nás všetkých, každý jeden, kto má čas a vnútorné presvedčenie, že chce pomôcť. Zapáľte bielu sviečku a poproste niekoho z vyšších sfér o pomoc pre dušu, ktorá potrebuje prejsť cestu a dostať sa ku svetlu. Poprosiť môžete Ježiša, Pannu Máriu, niekoho zo svätých ku ktorému máte blízko, Nanebovzatých majstrov, Archanjelov a Anjelov. Volajte na pomoc toho ku komu vás to vnútorne viacej ťahá.
        Ak viete o niekom, kto je mŕtvy a sa vám ukazuje tak potrebuje pomoc. Pomôcť môžeme aj úplne nezmámim dušiam. Stačí povedať: ,,Prosím Ťa Archanjel Michael (alebo zvoľte iného, vám blízkeho z vyšších sfér) pomôž duši, ktorá to potrebuje teraz najviac, poskytni jej pomoc a odprevaď ju ku svetlu.´´ alebo ,, Prosím Ťa Panna Mária pomôž duší (meno) a prichýľ ju pod svoju ochranu a pomôž nájsť cestu ku svetlu.´´ Pri zapálenej sviečke sa potom treba modliť. Niekedy stačí pár modlitbičiek, no u niektorých sú potrebne dlhé odriekania modlitieb.

 

Výklad modlitby ,,Otčenáš´´ sv. Františka z Assisi

 

Ó, najsvätejší Otče náš: Stvoriteľ, Vykupiteľ, Tešiteľ a Spasiteľ náš.
Ktorý si na nebesiach: v anjeloch a svätých; osvecuješ ich, aby poznávali, lebo ty, Pane, si svetlo; roznecuješ ich, aby milovali, lebo ty, Pane, si láska; prebývaš v nich a napĺňaš blaženosťou, lebo ty, Pane, si najvyššie, večné dobro, od ktorého je všetko dobro a bez ktorého niet nijakého dobra.

Posväť sa tvoje meno: a rozjasni v nás poznanie teba, aby sme pochopili, aká je šírka tvojich dobrodení, dĺžka tvojich prisľúbení, výška vznešenosti a hĺbka rozhodnutí.
Príď tvoje kráľovstvo: aby si ty kraľoval v nás svojou milosťou a dal nám prísť do svojho kráľovstva, kde videnie teba je nezastreté, láska k tebe dokonalá, spoločenstvo s tebou blažené a tvoja útecha bez konca.

Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi: aby sme ťa milovali z celého srdca, na teba neustále mysleli, z celej duše po tebe túžili, z celej mysle upierali všetku svoju pozornosť na teba, vo všetkom hľadali tvoju slávu a zo všetkých svojich síl vynakladali všetky svoje námahy a schopnosti duše i tela na ochotnú službu tvojej láske a na nič inšie; aby sme milovali svojich blížnych ako seba samých, každého z celej sily strhávali k láske k tebe, z dobra iných sa radovali ako zo svojho, v zlom spolucítili s nimi a nikomu v ničom nedávali pohoršenie.

Chlieb náš každodenný: svojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, daj nám dnes: na pamiatku, na pochopenie a na uctenie lásky, ktorú k nám mal, aj toho, čo pre nás povedal, urobil a vytrpel.

A odpusť nám naše viny: pre svoje nevýslovné milosrdenstvo, pre nesmierne utrpenie tvojho milovaného Syna a pre zásluhy a na orodovanie preblahoslavenej Panny a všetkých tvojich vyvolených.

Ako i my odpúšťame svojim vinníkom: a pokiaľ neodpúšťame úplne, ty, Pane, nauč nás, žeby sme odpustili úplne, aby sme kvôli tebe opravdivo milovali nepriateľov a u teba sa za nich nábožne prihovárali, nikomu sa neodplácali zlým za zlé, ale ku všetkým sa usilovali správať ako k tebe.

A neuveď nás do pokušenia: ani skrytého či zjavného, ani nečakaného či dotieravého.
Ale zbav nás zlého: minulého, prítomného i budúceho. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

,,Každá príčina má svoj následok, každý následok má svoju príčinu, všetko sa deje podľa Zákona, náhoda je iba názov nepoznaného Zákona, existuje veľa príčinných rovín, ale Zákonu nič neunikne.´´
Kybalion 

,,Všetko je duálne, všetko má svoje póly, všetko má svoje dvojice protikladov, rovnaké  a rozdielne je to isté, protiklady sú vo svojej podstate totožné, líšia sa iba svojím stupňom, krajnosti sa stretávajú, všetky pravdy sú iba polopravdy, všetky paradoxy je možné uviesť do súladu.´´
Kybalion

,,V otcovskej a materskej mysli sú smrteľné deti doma. Neexistuje nikto, kto by bol vo vesmíre bez Otca alebo bez Matky.´´
Kybalion 

,,Ako hore, tak dole, ako dole, tak hore.´´
Kybalion


 

 
 
 
 

Aramejský Otčenáš

/tak, ako ho Ježiš odriekal vo svojom materinskom jazyku – aramejčine/

 

Mať i Otče vesmíru, Ty si stvoril všetko,                  Abvún d bá-šmája. Netkádáš

                                                                                    šmách.

čo vo Svetle žije.                                                        Tejtej malkutách. Néchvéj

                                                                                     c evjanách ajkavá   

Zápaľ iskierku svetla v nás!                                        d bá -šmájá af bárha!

Stvor jednotu svojej moci,

aby sa vôľa Tvoja s našou zosúladila,                         Hav lán láma lachma

                                                                                        d sunkanán javmána!

tak ako v každom svetle,                                              Wa-šbok lán chavbein 

                                                                                       w-achtachejn ajkána

tak i vo všetkých tvoroch.                                            d-af chnán švoká 

                                                                                      I-chaj bein!

Každý deň daj nám to, čo potrebujeme –

chlieb náš i duchovné videnie.                                     We-lá tachlán lé neszuná.

                                                                                       Elá pacán min

Rozviaž uzly našich chýb,                                            bišá. Metol d-lache

                                                                                      malkúta wa-chailá wa

ktoré nás držia v okovách,                                            tešenochta  I álám

                                                                                       almún. Amén.

ako i my rozuzlíme tie väzby,

ktorými pripútavame iných.

Spojíme Nebo i Zem a splníme náš skutočný cieľ:

mocou lásky a túžby po skutkoch,

ktorá sa každou dobou obnovuje,

vierou a dôverou spečatíme

a celou našou bytosťou posilníme.

Amen.

 

Esejský Otčenáš

          Otče náš, Stvoriteľ univerza, ktorý prebývaš v nás. So svojími činmi sláviť Tvoje meno chcem. Vo mne a cezo mňa nech Tvoja ríša vznikne. Cez moje telo a Ducha, nech Tvoja vôľa sa uskutoční. Každodennú potravu pre telo a Ducha daj nám dnes. A odpusť nám naše omyly, lebo nevieme, čo činíme, ako i my odpustíme omyly ostatných ľudí. Skrze Tvojich Anjelov, veď nás k rozpoznaniu a k vedomostí. Lebo Tvoje je Univerzum, Tvoja je Láska, Tvoje je Svetlo, na veky vekov. Amen.

/Zdroj: od našej priateľky Olinky z Topoľčian/

 

Desatoro prosieb

 1. Prosím ťa, aby si rozpoznal, že som tvoj Otec a tvoja Matka.

 2. Prosím ťa, rozpoznaj, že ty a ja sme Jedno.

 3. Prosím ťa, miluj ma všetky živé tvory.

 4. O to ťa prosím, ži so mnou a so všetkými živými tvormi v harmónií.

 5. Prosím ťa, rozpoznaj, že Duch stojí nad hmotou.

 6. O to ťa prosím, ži vždy v mojom Svetle.

 7. O to ťa prosím, usiluj o vedomosti.

 8. O to ťa prosím, dodržuje sedem prosieb o Mier – ži v mieri so svojimi druhmi, s Matkou Zemou, s Univerzom, s ľudstvom, so svojím telom, so svojou Dušou, s Bohom a skrze neho aj sám so sebou.

 9. O to ťa prosím, skús sa oslobodiť od viazanosti a tak točenie karmy prelomiť.

 10. O to ťa prosím, váž si Zem a namiesto ničenia vždy stavaj na Zemi. Prosím ťa, aby si toto všetko dodržal, aby si sa mohol vrátiť ku mne. Amen

/Zdroj: od našej priateľky Olinky z Topoľčian/

 

Modlitba k piatim ranám Ukrižovaného

Ukrižovaný Ježišu, klaniam sa svätej rane tvojej pravej ruky a ďakujem ti za veľkú bolesť, ktorú si vytrpel z lásky ku mne.

Predrahá krv môjho Vykupiteľa, ktorá si vytiekla z tejto rany  naplň ma božskou silou, aby som vždy konala to, čo je dobré a čo viac osoží mojej spáse a spáse mojich blížnych.

Ukrižovaný Ježišu, klaniam sa svätej rane tvojej ľavej ruky a ďakujem ti za veľkú bolesť, ktorú si vytrpel z lásky ku mne. Drahá krv môjho Spasiteľa, ktorá si vytiekla z tejto rany, očisť mi srdce od každého zlého pokušenia, aby sa do môjho konania nezamiešal ani neporiadok, ani hriech.

Ukrižovaný Ježišu, klaniam sa svätej rane tvojej pravej nohy a ďakujem ti za veľkú bolesť, ktorú si vytrpel z lásky ku mne.

Tvoja svätá krv, ktorá vytiekla z tejto rany, nech mi je silou, ktorá ma bude dvíhať v mojej slabosti, aby som tebe, živému Bohu s radosťou slúžila a neustále kráčala cestou tvojich prikázaní.

Ukrižovaný Ježišu, klaniam sa svätej rane tvojej ľavej nohy a ďakujem ti za veľkú bolesť, ktorú si vytrpel z lásky ku mne.

Daj, nech sa predrahá krv, ktorá vytiekla z tejto rany, vyleje na mňa a stane sa spásou mojej duše.

Ukrižovaný Ježišu, klaniam sa svätej rane tvojho Božského Srdca a ďakujem ti za veľkú bolesť, ktorú si trpel z lásky ku mne, kým tvoja presvätá duša neopustila tvoje srdce. Ó, krv najdôstojnejšia každej poklony a lásky, ktorá si vytiekla z raneného Ježišovho Srdca, naplň mi srdce jeho láskou, aby neprestalo milovať až do poslednej chvíle v hodine smrti. Amen.

 

Žalm 91 /90/ Pod ochranou Najvyššieho

 

         Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, 2povie Pánovi : „Ty si moje útočište a pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Bože môj.“ 3Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. 4Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, 5nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, 6ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. 7I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. 8Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. 9Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. 10. Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, 11lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých svojich cestách. 12Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.

 

Žalm 124 /123/ Naša pomoc v mene Pánovom

 

1Dávidova pútnická pieseň. Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael, 2keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám, 3vari by nás živých boli prehltli, keď proti nám blčala ich zúrivosť. 4Vari by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás. 5Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody. 6Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť. 7Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode. 8Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

 

Modlitba odpustenia

od našej priateľky Martulky z Dechtíc, môžete si ju upraviť podľa vlastných potrieb, dôležité je, aby vám pomohla, ďakujeme.

          Bože Otče Všemohúci, prosím odpusť mi všetky omyly a chyby, ktorých som sa dopustil počas svojej existencie. Prosím o odpustenie všetkých, ktorým som vedome či nevedome ublížil, myšlienkami, slovami či skutkami. Odpúšťam všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom ublížili, vedome či nevedome, myšlienkami, slovami či skutkami. Odpúšťam aj sám sebe. Prosím o pokojnú požehnanú noc pre mňa i celú moju rodinu, priateľov i známych. Prosím o odpustenie aj Matku Zem, za svoje myšlienky, slová a skutky a prosím Nebeského Otca o jej ochranu.

Modlitba na energetické očistenie

Pôvodná modlitba je od našej praiteľky Adri z Galanty, bola upravená podľa našich pocitov, tak isto si ju môžete aj vy upraviť, dôležité je, aby vám vyhovovala a hlavne slúžila. ďakujeme.

          Abba Otče, s modlitbou k tebe sa obraciam, ďakujem a viem, že si stvoril nebo i zem, ďakujem a viem, že som tvojou súčasťou, ďakujem a viem, že som svetlo z tvojho svetla,. som sila z tvojej sily, som harmonia z tvojej harmonie, som hojnosť z tvojej hojnosti, som láska z tvojej lásky ...dakujem ti za peniaze, ktoré mi dávaš, ďakujem ti za lásku, ktorú mi posielaš, ďakujem ti za pokoj, pokoru, lásku, ktorú mi daruješ, ďakujem ti za zdravie, šťastie, harmoniu, ktorú mi každý deň ponúkaš, ďakujem ti za hojnosť, svornosť, božie požehnanie, ktoré ku mne vysielaš. Tak nech stane sa, tvoja svätá božia vôľa prejaví sa. Fiat voluntas tua domine jezue criste, fiat voluntas tua domine abba pater, fiat voluntas tua domine spiritue sancte. Amen.

 

Modli sa nahlas vo viere povedz: “Pane Ježišu, teraz sa chcem modliť ako najlepšie viem“.

 Maj dôveru! Buď uvoľnený ako dieťa. Pozeraj v duchu na Ježiša. On je tu. Sadni si teraz, tak aby si dvadsať minút vydržal. Aby Ježiš mohol celú tvoju minulosť uzdraviť.

 

MODLITBA ZA VNÚTORNÉ UZDRAVENIE
(duchovno - duševno - citové )

 

     Drahý Ježišu! Pozdravujem Ťa ! Je to zázračné ,že si prišiel ku mne. Lebo bez teba, drahý Ježiš, nemôžem nič urobiť, nemôžem sa uzdraviť ani zachrániť. Ale mám veľkú radosť, že si si ma vybral ,aby som tu teraz mohol byť pre teba a aby si ma mohol uzdraviť.

    Milý Ježišu, najprv ťa prosím ,aby si uzdravil všetky rany ,ktoré som zdedil po mojich zomrelých predkoch. Ježišu, ale ja chcem z celého môjho srdca odpustiť týmto mojim predkom. Ty poznáš tieto rany a choroby. Ježišu, pretrhni každý negatívny vplyv mojich predkov na mńa. Voveď ich do neba! Najdrahší Ježišu ,ty si bol prítomný pri mojom počatí v lone mojej matky. Ty si si ma želal. Ty si ma chcel. Ty si bol rád, že som bol počatý v lone mojej matky. Ďakujem ti, že si bol pri tom. Ty si mojou matkou a mojím otcom. Od momentu môjho počatia si ma ochraňoval miloval a chcel. Ježišu ,odpúšťam mojím rodičom ak ma nepočali z lásky. Dôležité je, že ty si ma počal z lásky.

    Potom ti ,Ježišu ,odovzdávam tých deväť mesiacov v lone mojej matky. Ty si bol pri tom, keď moja matka prežívala stresy. Keď bola možno chorá. Ak ma možno niekto nechcel. Ty si ma chcel. Ty si povedal: „ Ži ,lebo ja si ťa žiadam!“ Som želané dieťa. Vďaka ti Ježišu! Odpúšťam teraz svojim rodičom a všetkým ľuďom okolo mńa počas deväť mesiacov. Teraz je týchto deväť mesiacov s úplnou istotou v tvojich rukách. Ty si ma chcel. Ty si mi pošepkal: Ži ,lebo ja ťa mám rád!“ Ježišu, tvoja istota, tvoja nežnosť, tvoja láska bola pri mne počas celých deväť mesiacov.
Potom, Ježišu, prosím ťa, aby si uzdravil čas môjho zrodu. Aj keď to bolo ťažké ,ty si bol pri tom. Ty si ma chcel a očakával. Ty si bol pri tom a ochrańoval si ma. Odpúšťam gynekológom a sestrám, ak som mnou nezachádzali s láskou. Odpúšťam všetkým, ktorí prežili sklamanie z môjho narodenia. Ale ty si bol rád , že som sa narodil. Ty ma potrebuješ. Ďakujem ti, že si ma ochránil a bol si vtedy pritom. Ty si bol ten pravý gynekológ a môj pravý otec.

Vďaka ti...!

    Najmilší Ježišu, teraz ti odovzdávam prvých sedem rokov môjho života. Ty ,Pane ,poznáš všetko ,čo sa stalo, najmä v prvých troch rokoch. To je v mojom podvedomí, ale ty poznáš každú ranu a stres. Ježišu, pri každom strese a strachu bol si ty prítomný. Ty si bol pri tom, keď som bol sám a smutný. Spolucítil si so mnou. Odpúšťam všetkým ,ktorí mi v týchto prvých siedmich rokoch nejako ublížili. Tebe ,Ježišu, odovzdávam všetky zranenia z tých rokov, aby si ich uzdravil svojou láskou. Ďakujem ti, že teraz môže byť moje detstvo úplne uzdravené. Už nemusím plakať, pretože je to radosť, že si bol aj vtedy pri mne a ochrańoval si ma. Zranenia si dopustil ,ale mńa si neopustil. Ježišu, ďakujem ti , že ich teraz uzdravuješ. Ty si môj najlepší priateľ a lekár. Škoda, že na to tak často zabúdam....

    Potom ti odovzdávam roky od siedmeho do pätnásteho. Ty si bol vždy pri tom, keď som chodieval do školy, aj keď som bol v puberte, keď som bol neistý v dôsledku pohlavného dozrievania. Ty si ma ochraňoval. Ty si ochrańoval moje telo, moju dušu a môjho ducha. Aj keď bolo niečo zranené ty si bol pri tom. Teraz to uzdravuješ. Ďakujem! Chcem všetkým odpustiť, ktorí mi ublížili v týchto rokoch... Ďakujem ti ,Pane, že si bdel aj nad dozrievaním mojej sexuality a nežnosti....

    Potom ti , Ježišu, odovzdávam svoj život medzi pätnástym a dvadsiatym piatym rokom. Keď som bol na učilišti, na strednej škole ,alebo na fakulte, alebo v manželstve, alebo v práci. Ty si bol stále pri tom –pri každej rane a každom sklamaní .Ty mi hovoríš:“ Neboj sa. Ja som bol pri tebe, aj teraz som pri tebe. Som za teba, nie proti tebe. Veríš, že ťa tak milujem? Túžim po tom, aby si mi naozaj uveril, že som tvojím veľkým priateľom. Nikdy ťa nebudem súdiť, ani ťa neodsúdim, pretože ťa mám rád. Potrebujem ťa! Očistím ťa i uzdravím.“ Ježišu, ďakujem ti, že si bol pri mne i v mojom manželstve, že si so mnou i v práci, že si bol pri mne v mojom živote v najťažších chorobách. Ďakujem ti , že si teraz tu! Ježišu, odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili medzi pätnástym a dvadsiatym piatym rokom .Odovzdávam ich do tvojich rúk. Uzdrav a ich! Mojich rodičov, svokrovcov, profesorov, manžela- manželku ,moje deti, súrodencov, mojich príbuzných. Ježišu, teraz je všetko v tvojich rukách.
    Napokon ti , Ježišu odovzdávam svoj život od dvadsiateho piateho roku až do dnešného dńa a až do smrti. Odovzdávam ti každý hriech v mojom živote. Všetky sklamania , rany, spory. Všetko, čo som zlé vykonal. Odovzdávam ti , Ježišu všetky slová, ktoré som mal proti tebe.... Ty ma poznáš a miluješ ma. Ostávaš mi verný a dávaš mi svoj život .Vďaka ti ,dobrý Ježišu! Odpúšťam všetkým, ktorí mi v týchto posledných rokoch doterajšieho života ublížili. Ježišu, odpúšťam najmä mojim rodičom, môjmu manželovi- manželke...Chcem odpustiť aj mojej Cirkvi, škole, štátu. Chcem odpustiť aj sám sebe...Vďaka ti , Ježišu, teraz viem ,že celý môj život je v tvojich rukách. Viem ,že si bol stále pri mne ,pri každej chorobe, rane. Ty budeš pri mne i v budúcnosti, vždy aj v každom nebezpečenstve. Aj keď budem zomierať , budeš pri mne. Nepôjdem sám do smrti. Všetci ma opustia, ale ty zostaneš pri mne. Ty si skutočne mojím najlepším priateľom.

    Teraz ťa prosím , Ježišu, aby si uzdravil celú moju rodinu...Ježišu, uzdrav teraz moje manželstvo....Uzdrav, Ježišu aj moju farnosť....Uzdrav všetky moje vzťahy k ľuďom.... Vďaka ti! Teraz viem , Ježišu ,že život je pekný, pretože ty žiješ. Teraz viem ,že môžem vždy prísť k tebe.

    Ježišu ďakujem ti teraz ,že si ma tu uzdravil! ,že aj v budúcnosti ma budeš uzdravovať. Vlož teraz , Ježišu, svoje ruky na mńa a vypros mi od svojho Otca Ducha Svätého. A všetky dary Ducha. Ale ešte viac, všetko ovocie Ducha: vieru, nádej, lásku ,radosť ,pokoj, vernosť, trpezlivosť, pokoru. Daj mi silu svojho Ducha! Verím v Boha......


    Koniec modlitby. Modliť sa aspoń 60-90 dní, každý deň!
    Túto modlitbu sa modli kým nepocítiš ,že si nové stvorenie, tak ako si to teraz urobil. Každý pre seba doma. Chorobu viery musíme liečiť 60-90dní. Treba vytrvať vo vnútornom Uzdravovaní.


    Okrem tejto modlitby sa treba modliť za uzdravenie vzťahov : 1X Otče náš..... 1mesiac-blízky človek, hnevník; 7dní –cudzí človek; Vždy povedz nahlas : „Pane Ježišu uzdrav vzťah medzi mnou a...... (mojím manželom, mamou, bratom, atď)

.
    Autor: o Tomislav Ivančič – „Vnútorné oslobodenie a uzdravenie- Východisko šťastného života.“ Upravené ako samostatná modlitba pre jednotlivca. Strana č.50

 

Modlitba posledných optinských starcov

 

          Pane, daj mi s duševným pokojom, prijať všetko, čo mi prinesie nasledujúci deň. Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej vôli. Po celý deň ma vo všetkom naprav a poučuj. Akékoľvek zvesti by som dostal počas dňa, nauč ma prijímať ich s pokojnou dušou a pevným presvedčením, že všetko je Tvoja vôľa. Vo všetkých nepredvídaných situáciách nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané Tebou. Nauč ma priamo a rozumne nažívať s každým členom mojej rodiny, aby som nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval. Pane daj mi silu preniesť útrapy  prichádzajúceho dňa a všetky udalosti, ktoré prinesie. Veď moju vôľu a nauč ma: modliť sa, veriť, odpúšťať a milovať. Amen.

Modlitba odovzdania svojho života Ježišovi

 

 Ježišu, prichádzam pred Tvoju tvár, aby som ti zasvätil(a) svoj život.

Buď Pánom mojej mysle, každej myšlienky.

Buď Pánom môjho prežívania, všetkých pocitov, príjemných aj nepríjemných, telesných, duševných aj duchovných.

Buď Pánom mojej vôle, rozhodovania, postojov a názorov. Buď Pánom môjho tela, každej molekuly, každého orgánu.

Predovšetkým buď Pánom mojich nadobličiek a všetkých hormonálnych žliaz, aby ma neovládali skrze návaly hnevu, žiadostivosti, strachu a skrze úzkostné myšlienky a depresie. Nech všetko, čo som a čo mám, prikryje Tvoja krv.

Staviam Tvoj kríž medzi mňa a nepriateľa, aj medzi mňa a tento svet.

Vyhlasujem, že som sa rozhodol (rozhodla) pre Teba a chcem sa ti podobať.

Nech je moja myseľ pretvorená podľa tvojej mysle. Nech je moje srdce pretvorené podľa tvojho srdca.

Nech je moja vôľa tak silná, slobodná v Bohu a zjednotená s Ním ako je Tvoja vôľa.

V mene Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele, sa zriekam svojho starého ja, zničeného hriechom.

Som nové stvorenia skrze Krista, a Duch Svätý ma obnovuje podľa pôvodného obrazu, na aký som bol(a) stvorený(á).

Vyhlasujem, že vôľa Boha Otca je vždy dobrá, a rozhodujem sa nanovo uveriť, že môj nebeský Otec je dobrý a môžem Mu dôverovať.

Zriekam sa všetkých modiel v mojom živote. Zriekam sa celej svojej starej identity a schopností, na ktoré som sa doteraz spoliehal(a) a stavala na nich svoj život.

Jediná moja totožnosť je, že som Otcov syn (Otcova dcéra) a patrím iba Kristovi.

Odovzdávam ti na posvätenie a očistenie svoju mužskosť (ženskosť).

Nebude mi diktovať môj život, lebo moja sexualita bude svätá v Kristovi.

Odovzdávam ti svojich rodičov, moju výchovu a všetko, čo som zdedil(a) z povahy mojich predkov. Nech je to očistené Kristovou krvou.

Odovzdávam ti všetky moje dobré aj zlé skutky až do tejto chvíle, moje dobré aj zlé zážitky, mojich priateľov a známych a všetky moje veci (ak máš problém sa niečoho/niekoho zriecť, treba to povedať konkrétne, aj keby šlo o maličkosti).

Ty sám, Pane Ježišu, sa rozhodni, čo je pre mňa dobré a čo zlé. Zlé odo mňa vezmi a dobré upevni, požehnaj a posväť.

Odovzdávam ti moju katolícku vieru. Nech je očistená tvojím ohňom a živou vodou, aby som ľudské názory nevyvyšoval(a) nad to, čo mi vraví Božie slovo vo Svätom Písme skrze oficiálne učenie Cirkvi.

Odovzdávam ti svoju slovenskú a európsku príslušnosť.

Mojou vlasťou je nebo, pozemsky domov je len prechodné bydlisko.

Oddeľ odo mňa všetko zlé a hriešne dedičstvo, čo sa nachádza v mojom národe a v európskej únii.

Osloboď ma od každého hriešneho dedičstva, Ježišu, v tvojom svätom mene, skrze tvoj kríž a tvoju krv.

Pane, činím pokánie z každej modloslužby, ktorú som spáchal(a) voči tebe.

Odpusť mi, že som hľadal(a) viac duchovné, duševné a telesné zážitky ako teba.

Odpusť mi, že som viac hľadal(a) svoje vlastné záujmy a zabúdal(a) na modlitby za iných.

Odpusť mi, že som nešiel (nešla) za tebou, keď som mal(a) problém, ale mojou útechou bolo …(hudba, jedlo, televízia, partia, alkohol, denné snívanie, sex, počítač, romantické knihy, šport, nadmerná práca …)

Nech sú tieto veci v mojom živote posvätené, aby mi slúžili a neoddeľovali ma od teba samotného.

Odpusť mi, že som dovolil(a), aby moje životné skúsenosti ovládali a oslabovali moju vieru.

Obnovuj moju vieru a daj mi silu dôverovať ti v dobrých aj zlých dňoch.

Nauč ma rozlišovať, čo je od Teba a čo od nepriateľa.

Daj mi všetky duchovné dary, ktoré potrebujem. Nech sa stane tvoja vôľa.

Skutkom svojej vôle sa ti podriaďujem vo všetkom a rozhodujem sa ísť za tebou a veriť ti.

Nech sa oslávi nebeský Otec v mojom živote, skrze Ježiša Krista v moci Ducha Svätého a na príhovor Panny Márie, mojej Matky.

Amen.

 

Modlitba za uzdravenie rodiny tzv. rodokmeňu

 

         Odporúčame túto modlitbu použiť v rámci slávenia Eucharistie, lebo uzdravenie neprichádza len cez modlitbu, ale aj zo sviatosti. V rámci prinášania obetných darov odovzdajte svoju rodinu (živých i mŕtvych) Bohu a po sv. prijímaní sa modlite uvedenú modlitbu (modlitba pochádza od katolíckeho kňaza J. Hampscha, CMF z Los Angeles). Jej cieľom je uzdravenie rodových koreňov (rodostromu).

    Nebeský Otče, prichádzam k Tebe ako Tvoje dieťa, pretože Ťa veľmi potrebujem. Potrebujem Ťa v oblasti fyzického zdravia, emócií, duchovnej oblasti a v oblasti medziľudských vzťahov. Mnohé z mojich problémov boli spôsobené mojimi vlastnými chybami a hriechmi, ktoré teraz v pokore pred Tebou vyznávam a prosím o odpustenie. Ale tiež Ťa prosím, aby si odpustil aj mojim predkom ich hriechy a chyby, ktoré zanechali stopy na mojom tele, mysli a duchu. Pane, uzdrav ma zo všetkých týchto ťažkostí. S tvojou pomocou úprimne každému odpúšťam, zvlášť živým alebo mŕtvym členom mojej rodiny, ktorí priamo akýmkoľvek spôsobom urazili mňa alebo mojich najbližších. Tiež odpúšťam všetkým, ktorých hriechy vyústili do nášho súčasného utrpenia a problémov .V mene tvojho Syna Ježiša Krista a v moci Ducha Svätého ťa Otče prosím, vysloboď mňa a celú moju rodinu z pod vplyvu zlého. Osloboď všetkých živých i mŕtvych zo všetkých zväzujúcich pút. Nebeský Otče, prosím ťa, aby si svojou láskou a krvou tvojho Syna, rozšíril svoje požehnanie na mňa a všetkých mojich živých i zosnulých príbuzných. Uzdrav všetky negatívne dôsledky, ktoré sa preniesli z predchádzajúcich generácií a zabráň tomu, aby sa preniesli do nasledujúcich generácií mojej rodiny. Symbolicky umiestňujem Ježišov kríž nad hlavu každého člena mojej rodiny a medzi každú generáciu. Prosím ťa, aby Ježišova krv očistila pokrvné zväzky v mojej rodine. Prikáž svojim anjelov - ochrancom, aby sa utáborili okolo nás. Daj, aby archanjel Rafael, patrón uzdravenia, sprostredkoval tvoju božskú uzdravujúcu moc pre nás v oblastiach, v ktorých to každý jeden z nás potrebuje. Nech tvoja uzdravujúca sila sa v tejto chvíli uvoľní a nech pokračuje až tam, kam to Ty dovolíš. Pane, zameň všetky zviazanosti v našej rodine za sväté spojenie v rodinnej láske. Daj, aby sme mali ešte hlbšie spojenie s Tebou, Pane, a s Tvojím Synom v Duchu Svätom. Daj, aby rodina Svätej Trojice prenikla našu rodinu svojou nežnoua vrúcnou prítomnosťou, aby si naša rodina uvedomovala túto lásku a prejavovala ju v našich vzťahoch.Všetky naše potreby, o ktorých nevieme Ti v tejto modlitbe predkladáme a modlíme sa vo vzácnom mene Ježiš. Amen.

 

Modlitba sv. pátra Pia po svätom prijímaní.

 

          Zostaň so mnou, Pane, lebo potrebujem Tvoju prítomnosť, aby som na Teba nezabudol. Ty dobre vieš, ako ľahko Ťa opúšťam. Zostaň so mnou, Pane, lebo som slabý a potrebujem Tvoju posilu, aby som nepadal tak často. Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si môj život a bez Teba mi chýba horlivosť. Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si moje svetlo a bez Teba sa topím v temnotách. Zostaň so mnou, Pane, aby si mi ukázal svoju Božiu vôľu. Zostaň so mnou, Pane, aby som počul Tvoj hlas a nasledoval Ťa. Zostaň so mnou, Pane, lebo veľmi túžim milovať Ťa a vždy byť v spojení s Tebou. Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som Ti bol verný. Zostaň so mnou, Pane, lebo moja duša, hoci úbohá, tuží byť pre Teba miestom útechy a hniezdom lásky. Zostaň so mnou, Pane, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil…, a môj život plynie, blíži sa smrť, súd a večnosť a je treba občerstviť sily, aby som nezostal stáť na ceste; k tomu potrebujem Teba.

   Už sa zvečerieva a smrť sa blíži. Bojím sa temnoty, pokušení, suchopárnosti, krížov, bolestí… jak Ťa veľmi potrebujem, Ježišu, v tejto noci vyhnanstva! Zostaň so mnou, Ježišu, lebo v tejto noci života a nebezpečenstva Ťa tak potrebujem. Učiň, aby som Ťa poznal ako Tvoji učeníci pri lámaní chleba, aby eucharistické spoločenstvo bolo pre mňa svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty, silou, ktorá ma podopiera a jedinou radosťou môjho srdca. Zostaň so mnou, Ježišu, lebo v hodine smrti chcem zostať spojený s Tebou. Pokiaľ nie svätým prijímaním, tak aspoň milosťou a láskou. Zostaň so mnou, Ježišu, nežiadam od Teba Božskú útechu, lebo jej nie som hoden, ale skôr dar Tvojej prítomnosti. Áno, len Teba si žiadam! Zostaň so mnou, Pane. Len Teba jediného hľadám, Tvoju lásku, Tvoju milosť, Tvoju vôľu, Tvoje srdce, Tvojho Ducha, lebo Teba milujem a nežiadam za to inú odmenu, než aby som Ťa
miloval ešte viac.Láskou pevnou, praktickou, aby som Ťa miloval z celého srdca tu na zemi, aby som Ťa mohol ešte dokonalejšie milovať po celú večnosť. 
Amen. 

        Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biednosť, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biednosť bez toho, aby sme poznali Boha, ...dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Ježiša Krista, prídeme do stredu, v ktorom môžeme nájsť i Boha, i svoju biednosť.

(Blaise Pascal)

 

Denná modlitba za ochranu

 

    Drahý Nebeský Otče, modlím sa túto modlitbu v moci Svätého Ducha. V mene Pána Ježiša Krista viažem, karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov rozdelenia, nezhody, nejednoty, sporu, zlosti, hnevu, vraždy, kritiky, odsúdenia, pýchy, závisti, žiarlivosti, klebetenia, ohovárania, hovorenia zlého, sťažovania sa, klamania, falošného učenia, falošných darov, falošných manifestácií, podvodných znamení a zázrakov, chudoby, strachu z nedostatku, duchov strachu, šepkajúcich duchov, sťažujúcich sa duchov, prekážajúcich duchov, pomstychtivých duchov, podvodných duchov, náboženských duchov, okultných duchov, duchov čarodejníctva (vrátane Jezábel, Dalily, Kráľovnej Aštarty a Apolliona) a duchov antikrista.

  Viažem a lámem všetky prekliatia, ktoré boli vyslovené proti mne. Žehnám tým ľuďom, ktorí ma preklínajú a modlím sa, aby si týchto ľudí požehnal. Viažem všetky vyslovené súdy vyrieknuté proti mne a súdy, ktoré som učinil ja voči ostatným. Viažem moc negatívnych slov od iných a viažem a robím neužitočnými všetky modlitby vnuknuté nie z Ducha Svätého, bez ohľadu na to, či sú to psychické, duševné sily, čarodejníctvo alebo falošné jazyky, ktorými sa modlili iní proti mne.

 Som Božie dieťa. Odporujem diablovi. Žiadna zbraň, učinená proti mne, neobstojí. Obliekam si celú výzbroj Božiu. Beriem autoritu nad týmto dňom v Ježišovom mene. Nech je pre mňa úspešný, nech chodím v Ježišovej láske.

 Svätý Duch ma dnes vedie a riadi. Rozlišujem medzi dobrým a zlým. Beriem autoritu nad Satanom a jeho démonmi a tými ľuďmi, ktorí sú ním ovplyvnení. Vyhlasujem, že Satan je pod mojimi nohami a zostane tam celý deň.

 Som Božou spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Som Božie vlastníctvo. Satan, si zviazaný od mojej rodiny, mojej mysle, môjho tela, mojej domácnosti a mojich financií. Vyznávam, že som uzdravený a celý. Prosperujem, som dlho žijúci, stály, trvalý, nepodplatiteľný, plodný, bezúhonný, plný pokoja, trpezlivosti a lásky. Na čokoľvek siahnú moje ruky, bude prosperovať, lebo Boh napĺňa všetky moje potreby. Mám všetku autoritu nad Satanom, všetkými démonmi a nad duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

 Všemohúci Bože, modlím sa za službu, ktorú máš pre mňa. Pomaž ma, Pane Bože, pre všetko, do čoho si ma povolal, aby som spravil pre Teba. Volám do existencie Božie schôdzky, otvorené dvere pre možnosti, Bohom naplánované stretnutia a pozície v službe.

Uplatňujem si nárok na ochranný múr okolo mňa, mojej manželky ............. a detí ............................... počas celého dňa a noci. Prosím Ťa, Bože Otče, v mene Tvojho Syna Ježiša Krista, aby si vyslal dnes anjelov, aby ma obkľúčili, aj moju ženu ............... a deti .................... a daj ich po celom mojom dome a okolo nášho auta, duší aj tiel.

Modlím sa v mene Pána Ježiša Krista, aby si poslal anjelov chrániť môj domov pred každým nežiadúcim vniknutím a aby si chránil mňa aj moju rodinu od každého zraňujúceho démonického alebo iného fyzického alebo mentálneho útoku.

Modlím sa túto modlitbu v mene Pána Ježiša Krista, na príhovor presvätej Bohorodičky a vždy Panny Márie i všetkých anjelov a svätých, teraz i vždycky i na veky vekov.  Amen.

 

Modlitba šťastného života 

 (ráno hneď po prebudení sa alebo večer pred spánkom)

       Pane Ježišu, v Tvojom mene a mocou môjho krstu sa zriekam každého zla a zlého ducha - pýchy, neodpustenia sebe aj iným, neprijatia seba a iných, kontroly svojho života a života iných, egoizmu, hnevu, strachu, zúfalstva, zriekam sa myšlienok na smrť a ducha smrti, závislosti na alkohole, drogách, nemravnosti, akéhokoľvek okultizmu, prekliatia, závisti, ohovárania a žiarlivosti a aj zo strany iných proti mne... (doplň to, čo cítiš v sebe ako svoju častú slabosť a pokušenie). Zbavujem týchto duchov akejkoľvek moci nado mnou – nad mojou mysľou, srdcom, dušou, telom, vôľou, emóciami, pamäťou, fantáziou, podvedomím a vedomím a všetku vládu nad sebou odovzdávam do Tvojich rúk, Ježišu. Nech všetko zlo so všetkými zlými duchmi navždy odíde odo mňa pod Tvoj kríž, Pane Ježišu, tam sa Ti úplne podriadi a už nikdy sa nevracia ku mne ani k mojim blízkym. Tak som sa rozhodol, nech sa tak stane. Amen!

Ježišu, Ty si môj jediný a zvrchovaný Pán. Môžeš so mnou a s mojím životom robiť, čo chceš, pretože len Ty ma nekonečne miluješ a len Ty vieš, čo ma urobí nekonečne šťastným. Do Tvojich rúk odovzdávam vládu nad sebou a nad všetkými oblasťami môjho života, aj nad tými, ktoré pred Tebou skrývam. Dovoľujem Ti milovať ma a milovať cezo mňa všetkých okolo mňa. Stvor okolo mňa ochranný štít, plný Tvojej lásky a Tvojej krvi, cez ktorý neprenikne ku mne nijaké pokušenie a nijaké zlo. Nech Tvoji anjeli prídu a pomáhajú mi vnútri tohto štítu obnoviť všetko, čo si vo mne stvoril a rozvinúť ma do plnej krásy a úplnej jednoty s Tebou. Ježiš a Mária! Zasväcujem Vám seba aj svojich blízkych, odovzdávam všetkých do Vášho srdca, postarajte sa o nás! Amen!

 Duchu Svätý, prosím, príď do môjho srdca, do mojej mysle, duše, tela, vôle, emócií, do pamäte a fantázie, do vedomia a podvedomia a ovládni ma celého mocou svojej lásky – osloboď ma a očisť od každého zla a zviazania, ktoré vo mne ešte je, uzdrav ma celého a nasýť svojou láskou, milosrdenstvom, pokojom, radosťou a šťastím, vierou a dôverou v Teba, nádejou, pokorou, poslušnosťou, odvahou, trpezlivosťou, múdrosťou ... (doplň to, čo cítiš, že potrebuješ pre svoju dušu, čo je protikladom ku zlu, ktorého si sa práve zriekol) a všetkými milosťami, ktoré sú potrebné k úplnému zjednoteniu s Tebou v objatí Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Svätého Ducha. Úplne ma celého ovládni a konaj dnes cezo mňa tak, ako chceš Ty, hovor cezo mňa to, čo chceš Ty, rozmýšľaj a rozhoduj sa cezo mňa, miluj a odpúšťaj iným cezo mňa. Konaj aj proti mojej vôli, ak budem chcieť niečo iné ako Ty, lebo len Ty ma poznáš do hĺbky, len Ty ma nekonečne miluješ a iba Ty vieš, čo ma urobí nekonečne šťastným aj všetkých, ktorých dnes stretnem. Iba Ty vieš, ktoré slová a ktoré skutky a rozhodnutia sú tie najlepšie pre mňa i pre iných. Úplne sa Ti podriaďujem a prosím, premeň ma v Seba – v Lásku, pretože ty si Láska a iba ty vieš, čoho som spolu s Tebou schopný ako Tvoj obraz,  veď som bol v Tebe skrze Krista stvorený Otcom ako jeho milované dieťa pre život vo Vašom Nekonečnom večnom šťastí a milovaní. Amen.

 Krátky variant: (keď ťa napáda nejaké pokušenie aj v najmenších myšlienkach)

      V Tvojom mene, Ježišu, sa zriekam tejto myšlienky hnevu, strachu, neodpustenia... (doplň to, k čomu ťa zlý práve pokúša). Nech všetko toto zlo navždy odíde odo mňa aj so všetkými zlými duchmi pod Tvoj kríž, Ježišu, a úplne sa Ti tam podriadi a nikdy sa už nevracia ani ku mne ani k mojim blízkym! Amen! Ježišu, ty si môj jediný Pán, ktorému sa úplne podriaďujem. Duchu Svätý, prosím, naplň teraz moju myseľ, srdce, dušu, telo, vôľu a emócie, pamäť a fantáziu, vedomie a podvedomie. Nasýť ma svojou láskou, dôverou k Tebe, múdrosťou, milosrdenstvom, odvahou, pokorou, radosťou... (to, čo je protiváhou zla, od ktorého si sa práve zriekol). Ježišu, vytvor okolo mňa ochranný štít svojej lásky a krvi, cez ktorý ku mne neprenikne nijaké pokušenie ani zlo a premeň ma v seba – v Lásku, lebo ty si Láska. Vládni nado mnou a rob si so mnou a cezo mňa, čo chceš, aj proti mojej vôli! Amen!

Impulzy k rozjímaniu

          Ak ti chce Boh niečo dať, nezáleží to vôbec na Tebe, na tom aký si, či jednáš čestne, v pokoji, či ješ alebo neješ mäso. Boh dáva tomu, komu chce. a kedy chce, jednoducho vtedy, ak to uzná za vhodné - asi tak ako Ty, svojim deťom, ktoré miluješ a dáš im mnohokrát nezaslúžene.

          Prečo, ako je to možné? Prečo ty mnohokrát poskytneš svojim ratolestiam viac, než vytvorili, viac ako im patrilo? Prečo je Boh k človeku tak milosrdný? Lebo mu verí, lebo dúfa, že človek sa dá na cestu dobra, ktoré v ňom je. V niekom svetlo, ktoré je potrebné ešte drieme, v niekom už bliká, v niekom už nádherne spieva.

Zdroj: Miroslav Hrabica – Dar zdraví

 

Tatiana Vrždáková | 27.07.2011

Moji milí, dovoľte, aby som i ja bola poslom modlitby, ktorú sa modlili žienky v kostole v Starých Horách.
Svätý Jozef, buď nám otcom v srdci svojom vždy milostnom.
Daj miestečka prosbám našim, ochraňuj nás časom každým.
Vypros milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú.
By sme v láske a pokoji, Bohu verní vždy boli.
By nás tu vždy čnosť zdobila, k nebu viedla každá chvíľa.
To je dnes tu prosba naša, čo sa k Tebe vrúcne znáša.
Medzi nami vždy ostávaj, vtedy bude vždy u nás raj.
Kľúče domu Tebe dáme, stoj pri nášho domu bráne.
Odstraňuj vždy starostlivo, čo by domu poškodilo.
Skrývaj našich milých i nás, v srdci Pána po každý čas.
Nech žijeme v pute zemskom, jak ty v dome nazaretskom. Amen

 1. Archanjel Michal

 Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji a buď nám Ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň. Do pekla satana a iných zlých duchov, Ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 1. Modlitba o pomoc

        Otče náš nebeský, skrze Krista, Pána nášho, pokorne a vrúcne prosím o pomoc: Prosím o odpustenie. Pomôž mi prosím, aby som dokázal z hĺbky duše odpustiť všetkých ľuďom, blízkym aj Neznámym, sebe Bohu. Prosím o odpustenie u všetkých, ktorým som priamo Či nepriamo, úmyselne či neúmyselne ublížil akýmkoľvek spôsobom, a aj tých, U ktorých som priamo či nepriamo vyvolal konanie zla v nich. Prosím o odpustenie u duší všetkých zomrelých, aj tých, ktorých som nepoznal, A aj ja im všetkým odpúšťam. Prosím o odpustenie u všetkých mojich potomkoch, a aj ja im všetkým odpúšťam. Prosím, pomôž mi očistiť sa od sebectva, pýchy, lakomstva, povýšenectva a závisti. Ďakujem Ti Pane, Bože môj. Amen.

Povzdych za našich nepriateľov: Milujem Ťa, prajem Ti, odpúšťam Ti, odpusť aj Ty mne.

 1. Ranná modlitba

Večný Otče, obetujem Ti všetko utrpenie ľudstva, každú ľudskú prácu, modlitby a všetko, čo mi prinesie dnešný deň. V spojení s utrpením Tvojho milovaného syna pána Ježiša Krista, z moci lásky, skrze ruky panny Márie, na Tvoju česť a slávu, aby ťa všetci ľudia hľadali, nachádzali a milovali,  za spásu duší vytrvale a úprimne sa modlili. Amen.

 1. Denná modlitba

Viem, že som tvorcom svojho osudu. Moja viera v Boha je môj osud, A Boh je súhrnom všetkých dobrodení a všetkých dobrých vecí. Žijem v radostnom očakávaní najlepšieho. Viem , dobro ku mne príde. Poznám úrodu, ktorú v budúcnosti prinesiem, Pretože moje myšlienky na dobro sú Božie myšlienky. Boh je súhrnom lásky a dobroty, pravdy a krásy. Sejem teraz semená lásky a blaha vo všetkým ľuďom. Semená pokoja a radosti v záhrade môjho ducha, mojej duše. Je to Božia záhrada a prinesie bohaté plody. Božia múdrosť a krása sa stanú v mojom živote viditeľnými. Od tejto chvíle prejavujem plnosť života, lásku a pravdu. Som plný radosti a ďakujem Bohu za všetko blaho, ktoré dostávam. Amen.

 1.  Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, Ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a nedopusť uviesť, Nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 1. Anjelské pozdravenie

 Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvoj. Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

 1. Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, Tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

 1. K anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa: vždy pri mne stoj! Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, Aby som vždy, v každej chvíli, viedol život Bohu milý. A tak s tebou chránený, Bol raz v nebi spasený. Amen.

 1. Modlitba sv. Františka o pokoj

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj aby som vnášal lásku, kde panuje Nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, Čo si zúfajú; svetlo tým, čo ťapú vo tme; radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; Skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame - nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame Seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keďOdumierame v sebe – povstávame k večnému životu. Amen.

Boh všetko riadi. PROSÍM ŤA, prečítaj si túto modlitbu s vierou.

Je to silná modlitba.
Problémom mnohých z nás je, že neveríme, že Boh otvorí náruč a vyleje na nás svoje milosti, že ich nebudeme mať ako prijať. Ale Boh je verný svojmu slovu. Boh nedokáže klamať a jeho sľuby sú hodnoverné.

 

  10. Moja dnešná modlitba za teba:
 
  Nech oči, ktoré čítajú tento odkaz, neuvidia nič zlé, Nech ruky, ktoré klikli na túto modlitbu, nepracujú nadarmo, Nech sa ústa, ktoré hovoria "Amen" na túto modlitbu, smejú naveky.
 
  Nebeský Otče, Ty, ktorý si najstarostlivejší Otec, plný lásky, prosím Ťa, aby si hojne požehnal moju rodinu aj mňa. Viem, že Ty vieš, že rodina je viac ako mama, otec, sestra, brat, manžel a manželka. Otče, posielam Ti túto modlitbu, prosiac o požehnanie pre všetkých ľudí na planéte Zem. Nech by sila zjednotenia sa v modlitbe za tých, ktorí veria a dúfajú v Teba, bola silnejšia, ako čokoľvek iné. Vopred Ti ďakujem za Tvoje milosti.

  Nebeský Otče, osloboď človeka, ktorý číta túto modlitbu od dlhov  a ich dôsledkov. Zošli mi svoju múdrosť, aby som dobre spravoval všetko, čo si mi dal. Viem, že si úžasný a všemohúci a ak Ťa poslúchneme a necháme sa viesť Tvojím slovom a budeme mať vieru, hoci takú malú, ako horčičné zrnko, vyleješ na nás prúdy Tvojich milostí. Ďakujem Ti, Pane, za milosti, ktoré som práve dostal i za tie, ktoré ešte dostanem, pretože viem, že ma neprestaneš posilňovať. O to Ťa prosím v mene Ježiša Krista. Amen.
 
Nezabudni si všimnúť a poďakovať za všetky dobrodenia, ktoré od Boha dostaneš. Boh bude pôsobiť v Tvojom živote preto, lebo robíš, čo sa mu páči. Žehnaj a budeš požehnaný! Všetko prichádza v správny čas   ...